Läroplanen och Bibeläventyret
Läroplan för grundskolan från 2011 (Lgr 11) innehåller en inledande beskrivning av skolans värdegrund och övergripande mål och riktlinjer samt därefter ämnesvisa kursplaner med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för olika årskurser. All undervisning i skolan ska överensstämma med de riktlinjer läroplanen ger och bidra till att dess krav uppfylls. 

Skolans värdegrund 
Skollagen slår fast att skolans utbildning syftar till att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. … Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.
Lgr 11 sid 8

Bibeläventyrets undervisning överensstämmer med skolans värdegrund som den formuleras i Lgr 11 (sid 7–11). Genom Bibeläventyrets berättelser får eleverna inblick i Bibeln som etikbärare och dess betydelse för det västerländska kulturarvet. Bibeläventyret skildrar vad Bibeln säger om sig själv utan tolkningar och utan moraliska tillägg av konfessionell art. 
Kunskap om Bibeln är viktig. Bibelns innehåll har på många sätt påverkat samhällslivets utveckling under århundraden genom lagstiftning och traditioner, kulturellt inom konst och litteratur. Bibeln är en urkund som refereras i tre världsreligioner och har stor betydelse för framväxten av det moderna samhällets etik och värdesystem. Ett exempel är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som bygger på judisk/kristen etik med Bibeln som grund. 
 
Religionskunskap
I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor 
Lgr 11 sid 186

Bibeläventyret ger grundläggande kunskaper om Bibeln och Bibelns berättelser som refereras i judendom och kristendom och islam. Kunskaperna underlättar förståelsen för dessa världsreligioner och hur de påverkat och påverkar Europas historia och utveckling. 
Bibeläventyret hör främst hemma i religionskunskap, men upplägget är ämnesintegrerande och innehållet berör också andra ämnen inom SO-blocket. Undervisningen kommer bäst till sin rätt som en del av ett fördjupningsarbete inom kunskapsområdet ”Religioner och andra livsåskådningar” som det preciseras i Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i religions­kunskap.
 
Utveckla kunskaper och förmågor
Syftet med undervisningen i ämnet religionskunskap är sammanfattningsvis att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga:
 
att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller
att söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet
Lgr 11 sid 186

Bibeläventyret medverkar till att ge eleverna förutsättningar att utveckla dessa förmågor. Utvärderingarna visar att undervisningen väcker intresse och stimulerar till samtal och reflektioner utifrån de konkreta situationer som återges i Bibelns berättelser.
 
Kunskapskrav
Under rubriken Kunskapskrav preciserar Lgr 11 vissa betygskriterier för årskurs 3, 6 och 9. Dessa kunskapskrav är relaterade till det centrala innehållet och kriterierna är uttryckta i termer av grundläggande kunskaper, förmågor att göra jämförelser och föra resonemang.
Bibeläventyret medverkar till att eleverna utvecklar färdigheter inom de preciserade kraven men har inga egna mätmetoder som stöd för lärarens betygsättning.
 
Centralt innehåll
I kursplanen för religonskunskap ingår kunskap om Bibeln och dess berättelser bland kraven för grundskolans alla årskurser.
 
Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd … (årskurs 1–3)
Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder (årskurs 4–6) 
Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen … islam, judendom ... Huvuddragen i världsreligionernas historia (årskurs 7–9)
Lgr 11 sid 188–189

Kunskap om Bibeln har också relevans för flera av de krav på innehåll som anges under kunskapsområdena Religion och samhälle, Identitet och livsfrågor och Etik.
Bibeläventyret ger en kunskapsbas. Den pedagogik som används stimulerar också elevernas förståelse för samband och helheter. Undervisningen är anpassad för årskurs 4 och 5. Utvärderingar visar att många lärare använder Bibeläventyret som ett sätt att knyta samman det eleverna lärt sig i årskurs 1–3. Eleverna får därigenom ett ramverk som utgångspunkt för fördjupningar i de senare årskurserna.


Mer information

Denna dag genomförs Bibeläventyr i:

Följande orter har Bibeläventyr inbokade just idag: 

Antal bokade bibeläventyr

1000 bibeläventyr 2021

Under åren som gått har vi gjort över 22000 st äventyr.

2020 - 1002 st Bibeläventyr
2019 - 1521 st Bibeläventyr
2018 - 1458 st Bibeläventyr
2017 - 1517 st Bibeläventyr
2016 - 1518 st Bibeläventyr
2015 - 1475 st Bibeläventyr
2014 - 1523 st Bibeläventyr
2013 - 1522 st Bibeläventyr
2012 - 1462 st Bibeläventyr
2011 - 1206 st Bibeläventyr
2010 - 1270 st Bibeläventyr
2009 - 1032 st Bibeläventyr
2008 - 1120 st Bibeläventyr
2007 - 1000 st Bibeläventyr
2006 - 1000 st Bibeläventyr
2005 - 750 st Bibeläventyr
2004 - 450 st Bibeläventyr
2003 - 443 st Bibeläventyr
2002 - 254 st Bibeläventyr
2001 - 61st GT-äventyr
2000 - 40 st GT-äventyr

Adress:
Bibeläventyret
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Telefon: 0511-595 03
Mobil: 018-18 63 31 Andreas Hultsten
Mobil: 073-180 46 49 Thomas Nilsson
Copyright © 2012 Bibeläventyret.
All rights reserved.